Persoonlijke Gezondheidsomgeving Huid – Verkenning

 
 

Persoonlijke Gezondheidsomgeving Huid – Verkenning

Huid Nederland en haar leden streven naar integrale dermatologische zorg die samen met de persoon met een huid- of haaraandoening wordt ingevuld. Dit vraagt om samenwerking, afstemming en gegevensuitwisseling met de persoon met de huid-/haaraandoening en tussen betrokken professionals. Een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) kan daaraan bijdragen.
Huid Nederland heeft een verkenning uitgevoerd naar de meest relevante ontwikkelingen, draagvlak en initiatieven. Hier de belangrijkste resultaten.

Het PGO staat niet op zichzelf
Het maakt deel uit van een verdere digitalisering van de zorg. Een jaar coronapandemie heeft daarvoor zowel nut als noodzaak onderstreept. Beeldbellen en consult op afstand hebben een vlucht genomen. Het overbrengen van IC-patiënten van de ene locatie naar de andere heeft pijnlijk de noodzaak benadrukt van elektronische overdracht en bundeling van patiëntgegevens in plaats van het ‘meegeven’ van papieren dossiers of datadragers (USB-stick, schijfje).
Digitalisering van de zorg is al jaren een speerpunt van overheidsbeleid. Onder regie van het Ministerie van VWS en landelijke zorgpartijen wordt gewerkt aan een verdere standaardisatie van gegevens, de benodigde wet- en regelgeving en zijn er stimuleringsprogramma’s voor ontwikkeling en implementatie van digitale toepassingen, waaronder PGO. Het gaat daarbij vooral om het realiseren van de randvoorwaarden voor de gewenste digitalisering: privacy, technische infrastructuur, kerngegevens, financiering en organisatie. Implementatie vindt in eerste instantie per sector en per instelling/professional plaats. En gefaseerd, waarbij focus ligt op meest urgente thema’s als medicatie en spoedeisende zorg. Ook heeft ‘netwerkzorg’ toenemende aandacht, waarbij snelle uitwisseling en goede samenwerking tussen verschillende professionals nodig is, zoals bij geboortezorg.

Bouwstenen PGO strategie Huid Nederland

 • Verbinding leggen met groter bouwwerk waar PGO (huid) onderdeel van is
  Het realiseren van een werkzaam PGO vergt een technische infrastructuur en afsprakenkader voor gegevensuitwisseling dat de gehele zorgsector omvat. Deze kennen een lange aanloop. Langzamerhand komen steeds meer bouwstenen beschikbaar, waardoor het PGO steeds meer vorm inhoud krijgt. Mensen met een huid- of haaraandoening kunnen daar gebruik van maken. Een PGO (Huid) blijft afhankelijk van zorgbrede kaders en ontwikkelingen. Huid Nederland participeert daarom ook de in de alliantie PGO on Air voor aansluiting op landelijke programma’s en omgekeerd inbreng vanuit mensen met huid- en haaraandoeningen
 • Pak voortrekkersrol naar potentiële gebruikers en binnen de Huidwereld
  De voor mensen met een huid- en haaraandoening meest relevante hulpverleners zijn in wisselende mate bezig met elektronische gegevensuitwisseling en PGO. De apothekers, ziekenhuizen en (in mindere mate) huisartsen zijn het verst, maar doen dat vanuit specifieke thema’s (medicatiebewaking) of generiek (niet specifiek huid) en nu nog vooral gericht op (alleen) ontsluiten eigen patiënteninformatie. De specialisten/dermatologen en huidtherapeuten volgen in toenemende mate. Dat geldt ook voor veel mensen met een huid- of haaraandoening. Er is nog veel onbekendheid en onduidelijkheid over PGO, waarbij nog winst te behalen is in gebruikersgemak, gebruiksfuncties en beschikbare informatie. Huid Nederland kan met/namens de (organisaties van) mensen met een huid- of haaraandoening hier een stimulerende rol in spelen.
 • Werk met verwachtingenmanagement
  De PGO-ontwikkeling en implementatie is een zaak van de lange adem. De digitalisering van de zorg verloopt stapsgewijs. In eerste instantie richt die zich op elektronische uitwisseling van een set basisgegevens in patiëntenportaals per hulpverlener en per sector of thema. Dat vormt de fundering voor het beschikbaar komen van meer functies die de bouwstenen voor een PGO vormen (zoals het toevoegen van eigen gegevens door de gebruiker en samenwerking met/tussen hulpverleners). Het vergt nog jaren om dit te vervolmaken.
 • Differentieer naar functionaliteiten en doelgroepen
  Onder de noemer PGO gaan nog heel veel verschillende interpretaties en verschijningsvormen rond. Dit leidt tot verwarring en misverstanden die belemmerend zijn voor constructieve samenwerking. Verder kan een PGO verschillende functionaliteiten hebben. Uiteenlopend van eenvoudige gegevensdeling door de hulpverlener met de gebruiker tot 2-richtingeninformatie en samenwerking tussen hulpverleners in de PGO-omgeving. Niet alle mensen met een huid-/haaraandoening hebben behoefte aan dezelfde functionaliteiten. Niet alle hulpverleners zien al de meerwaarde van samenwerken in een pgo- en zorgnetwerkomgeving. Door rekening te houden met deze verschillen en te differentiëren naar functionaliteiten en doelgroepen kan het PGO-gebruik via groeimodel geleidelijk toenemen.


Huid Nederland organiseert komende periode een online meeting voor de organisaties van mensen met een huid-/haaraandoening. Verdere informatie volgt, maar u kunt uw belangstelling voor dit onderwerp kenbaar maken bij: keorbnednav.p.[antispam].@huidnederland.com

pgo-afbeelding-nieuwsbrief
 

Contactgegevens

073 - 22 00 433
taairaterces.[antispam].@huidnederland.com

KvK: 401 24 506

Volg Huid Nederland

𝕏